Parts QP1-060/134

ItemDescriptionQty/PumpWaukesha Pump #Wright Pump Part #Old Part No.Q-Pumps Part NumberPrice
1BODY - QP1 601WT0600BDYP1BDY060001000QP1-CA-060-M$2,168
1BODY - QP1-64 RECTANGULAR INLET1WT0640BDYP1BDY064001000QP1-CA-064-M$4,339
1BODY - QP1 1301WT1300BDYP1BDY130001000QP1-CA-130-M$2,452
1BODY - QP1 134 RECTANGULAR INLET1WT1340BDYP1BDY134001000QP1-CA-134-M$4,350
2COVER - QP1 60/64/130/1341CD0002S00WT0600CVRSP1CVRCD0002S00QP1-FC-070$1,359
2COVER, JACKETED - QP1 60/64/130/1341CD0002J10WT0600CVRJP1CVRCD0002J10QP1-FCJ-070$2,581
3GEAR CASE, SS - QP1 & QP2 45/60/64/130/1341101834WT0700GC-SSP1SX070005000QP-GC-070-SS$2,403
4GEAR CASE COVER, SS - QP1 & QP2 45/60/64/130/1341102282WT0700GCC-SSP1SX070106000QP-GCC-070-SS$140
4BGEAR CASE GASKET QP1 & QP2 070-40/45/60/1301N/AQP-GCG-070$10
5GEAR DRIVE SHAFT QP1 & QP2 45/60/64/130/1341060007001WT0600GR1P1GX060007001QP-107404H-1$97
6GEAR SHORT SHAFT QP1 & QP2 45/60/64/130/1341060007002WT0600GR2P1GX060007002QP-107404H-2$97
7DRIVE SHAFT (17-4PH) - QP1 60/64135145WT0600DSP1SX060008001QP1-SFD-060$498
7DRIVE SHAFT (17-4PH) - QP1 130/134135394WT1300DSP1SX130008001QP1-SFD-130$524
7DRIVE SHAFT (17-4PH) - QP1 1331P1SX133008001QP1-133008001$654
8SHORT SHAFT (17-4PH) - QP1 60/64135146WT0600SSP1SX060009001QP1-SFI-060$436
8SHORT SHAFT (17-4PH) - QP1 130/134135392WT1300SSP1SX130009001QP1-SFI-130$445
8SHORT SHAFT (17-4PH) - QP1 1331P1SX133009001QP1-133009001$607
9ROTOR TWIN BLADE - ALLOY QP - QP1 602060010000WT0600RTBP1RTB060010000QP1-RTB-060$975
9ROTOR TWIN BLADE - ALLOY QP - QP1 130/1342130010000WT1300RTBP1RTB130010000QP1-RTB-130$1,300
9ROTOR SINGLE WING - ALLOY QP - QP1 60/64 - STRAIGHT2117343WT0600RSW1P1RSW060010010QP1-RTS-060$1,040
9ROTOR SINGLE WING - ALLOY QP - QP1 130/134 - STRAIGHT2117360WT1300RSW1P1RSW130010010QP1-RTS-130$1,365
9ROTOR SINGLE WING - ALLOY QP - QP1 60/64 - 90°2117343WT0600RSW2P1RSW060010090QP1-RTS-060-90$1,040
9ROTOR SINGLE WING - ALLOY QP - QP1 130/134 - 90°2117360WT1300RSW2P1RSW130010090QP1-RTS-130-90$1,365
10STUD, QP1/QP2 60/648108843WT0600STUDP1GX108843QP1-108843$12
10STUD, JACKETED COVER, QP1/QP2 60/648108846WT0600STUDJP1GX108846QP1-108846$13
10STUD, SHORT, QP1/QP2 64/13420C1050000WT0640STUDP1GX0C1050000QP1-0C1050000$12
10STUD, JACKETED COVER, QP1/QP2 60/646108846WT0600STUDJP1GX108846QP1-108846$13
10STUD, SHORT, JACKETED COVER, QP1/QP2 64/134235556WT0640STUDJP1GX35556QP1-35556$14
10STUD, QP1 130/1348130011000WT1300STUDP1GX130011000QP1-130011000$7
10STUD, JACKETED COVER, QP1 1348130011001WT1300STUDJP1GX130011001QP1-130011001$13
10STUD, QP1 130/1346130011000WT1300STUDP1GX130011000QP1-130011000$7
10STUD, SHORT, QP1/QP2 64/13420C1050000WT0640STUDP1GX0C1050000QP1-0C1050000$12
10STUD, JACKETED COVER, QP1 1346130011001WT1300STUDJP1GX130011001QP1-130011001$13
10STUD, SHORT, JACKETED COVER, QP1/QP2 64/134235556WT0640STUDJP1GX35556QP1-35556$14
11WING NUT - QP1 & QP2 45/60/64/130/1348105852WT0600WNUTP1GX105852QP-105852$20
11COVER HEX NUT - QP1 & QP2 45/60/64/130/1348108371WT0600HEXNUTP1SX108371QP-108371$10
12OIL SEAL, GEAR CASE COVER - QP1 & QP2 45/60/64/130/1341000030012WT0600GCSCP1GX000030012QP-000030012$9
13OIL SEAL REAR - QP1 & QP2 45/60/64/130/1342P1GX000030011QP-000030011$13
14GREASE SEAL FRONT BEARING RET. - QP1 & QP2 45/60/64/130/1342000030009WT0600BRGSRP1GX000030009QP1-000030009$15
15REAR BEARING - QP1 & QP2 45/60/64/130/1342107186WT0600BRGRP1GX107186QP-107186$54
16FRONT BEARING - QP1 & QP2 45/60/64/130/1342060036000WT0600BRGFP1GX060036000QP-060036000$79
17GEAR KEY - QP1 & QP2 45/60/64/130/1342060037000WT0600GDKP1GX060037000QP-060037000$8
19DRIVE PIN - QP1 SERIES2CD0126000WTCD0126P1GXCD0126000QP-AD0116100$1
20DOWEL PIN - QP1 & QP2 WT0150040/AD00400001CD0040000WT0600040P1GX124582QP-124582$4
21DOWEL PIN - QP1 & QP2 WT0600040R/CD0040R001CD0040R00WT0600040RP1GX124584QP-124584$4
22DOWEL PIN - QP1 & QP2 WT0300040R10/BD00403001CD0040100WT06000401P1GX124583QP-124583$4
23DOWEL PIN - QP1 & QP2 WT0600040R10/CD0040R101CD0040R10WT0600040R10P1GX124586QP-124586$5
24PLUG,HEX,20M X1.5,W/NBR SEAL5P1GX115798QP-115798$5
24GAUGE,OIL,LVL,INDIC,M-20X1.51P1GX115799QP-115799$8
26ROTOR JAM NUT - QP1 60/64/130/1344060052001WT0600NUTP1SX060052001QP1-RTJNUT-070$43
27SHIM KIT - QP1 & QP2 45/60/64/130/1342117891WT0600SHIMKITP1GX117891QP-117891$19
29GEAR TO REAR BEARING SPACER - QP1 & QP2 45/60/64/130/134 (107187)2107187WT0600GSPP1GX107187QP-GS-070$13
30BEARING SPACER - QP1 & QP2 45/60/64/130/1342060055003WT0600BSPP1GX060055003QP-BS-070$36
34UPPER DOWEL BUSHING - QP1 & QP2 45/60/64/130/134/180/220/2241CD0116000WT0600-116P1GXCD0116000QP-CD0116000$10
35LOWER DOWEL BUSHING - QP1 & QP2 45/60/64/130/134/180/220/2241CD0116100WT0600-116-1P1GXCD0116100QP-CD0116100$10
36O-RING, COVER (BUNA) - QP1 45/60/64/130/1341N70272N70272N70272N70272$4
36O-RING, COVER (SILICONE) - QP1 45/60/64/130/1341S75272S75272S75272S75272$18
36O-RING, COVER (VITON) - QP1 45/60/64/130/1341V70272V70272V70272V70272$25
36O-RING, COVER (EPDM) - QP1 45/60/64/130/1341E70272E70272E70272E70272$8
37SEAL STOP PIN - QP1 60/64/130/134/220/2242223126000WT0600SPINP1GX223126000QP1-223126000$4
39GEAR LOCKWASHER QP1 & QP2 45/60/64/130/1342STD136009WT009LWSHP1GXSTD136009QP-STD136009$4
41GEAR LOCKNUT QP1 & QP2 45/60/64/130/1342STD236009WT009LNUTP1GXSTD236009QP-STD236009$8
42GEAR CASE BASE, SS - QP1 & QP2 45/60/64/130/1341102286WT0700GCB-SSP1SX070110000QP-GCB-070-SS$275
43PLASTIC CAP PLUG - QP1 & QP2 45/60/64/130/134100001210010700PADPLUGP1GXPIP-1/2QP-PIP-1/2$1
44SHCS, G. CASE BASE, (18-8 SS) 1/2-13 X 1.5" QP1 & QP2 60/13040700SHCSGCB-SSP1GX60SHCSGCBTAI-1/2X1-1/2$2
45BODY RETAINING SCREW, 3/8-16 X 3" SHCS SS - QP1 & QP2 602WT0600RETSCREWP1GX60RETSCREWTAI-3/8X3$6
45BODY RETAINING SCREW, 3/8-16 X 4" SHCS SS - QP1 & QP2 1302WT1300RETSCREWP1GX130RETSCREWTAI-3/8X4$5
46EYE BOLT 1/2-13 X 1 SS2P1GXEYEBOLT1/2-SSQP-30360$7
47DRIVE KEY, 3/8" SQ. X 1-5/8" - QP1 & QP2 45/60/64/130/1341000037003WT0600DRIVEKEYP1GX000037003QP-000037003$2
48CLEAN OUT PLUG, PLASTIC - QP1 & QP2 30/34/45/60/64/130/134/180/220/210/32040700COPLUGP1GX70PLUGQP-070PLUG$2
48CLEAN OUT PLUG, SS304 - QP1 & QP2 30/34/45/60/64/130/134/180/220/210/3204P1GX70PLUG-SSQP-070PLUG-SS$4
67GREASE FITTING, THREADED 1/4"-28 TAPER, SS8BD0092000WT0600GFITTINGP1GXBD0092001QP-GF-01$2
68PLASTIC CAP, GREASE FITTING8WTGREASECAPP1GXBD0093000QP-GFC-01$1
33AGEAR CASE COVER BOLT - 3/8-16 X 3/4 HHCS (18-8 SS)630-500700HHCSGCC-SSP1GX30-50THI-3/8X3/4$1
33BBEARING RETAINER BOLT - 3/8-16 X 1-1/4 HHCS (18-8 SS)830-600700BHCSBRGR-SSP1GX30-60TBAI-3/8X1-1/4$1
33CGEAR CASE COVER WASHER - 3/8 FLAT WASHER (18-8 SS)60700GCCWSH-SSP1GX43-189APLI-3/8$1
36BO-RING, RECTANGULAR FLANGE (BUNA) - QP1 & QP2 641N70366N70366N70366N70366$5
36BO-RING, RECTANGULAR FLANGE (BUNA) - QP1 & QP2 1341N70369N70369N70369N70369$7
GUARD,45-134,(CE),GC,SS2WT0700GRD-01P1SX070CEGUARDQP-070CEGUARD$71
46EYE BOLT,60-224,SS230-360WTEYEBOLTP1GXEYEBOLT-SSTS-EYEBOLT-1/2$24
DRIVENAIL,QP,GEAR CASE GUARDS40150GUARDSCRWP1GX000CENAILP1GX000CENAIL$2
32*BEARING RETAINER, NEW STYLE 3A - QP1 & QP2 60/64/130/1342121828WT0600BRF-08P1SX121828QP-101812$88
O-RING COMBO PICK - QP1 & QP21AD0096001WT096RTP1GXAD0096001QP-OPT-01$7
ROTOR NUT WRENCH - QP1 60/64/130/1341109897WT0600WRP1GX109897QP1-070-RTNW$37
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon